BMI för barn: En grundlig översikt och diskussion

14 september 2023
Jon Larsson

BMI för barn – En viktig indikator för hälsa och välmående

Inledning:

BMI (Body Mass Index) är ett mått på kroppsvikt i förhållande till längd som används för att bedöma om en person har en hälsosam vikt eller inte. Medan BMI ursprungligen utvecklades för att användas hos vuxna, har det nu blivit en standardmetod att mäta kroppssammansättning hos barn. I denna artikel kommer vi att utforska och analysera BMI för barn, dess olika former och hur de skiljer sig åt.

Vad är BMI för barn och vilka typer finns det?

BMI för barn, även kallat PBMI (Pediatric Body Mass Index), är ett mått på kroppsfett hos barn och ungdomar. Det räknas ut genom att dividera barnets vikt i kilogram med kvadraten av dess längd i meter. BMI-värdet för barn och ungdomar kan sedan jämföras med en tillväxtkurva baserad på ålder och kön för att bedöma om barnet är överviktigt, normalviktigt eller undernärt.

Det finns flera typer av BMI för barn, beroende på ålder och kön. För spädbarn används WHO:s utvärderingssystem, som klassificerar BMI-värden för barn under 2 års ålder baserat på ålder, kön och kroppsvikt. För äldre barn och ungdomar används CDC:s utvärderingssystem, där BMI-värdet jämförs med en tillväxtkurva för att bestämma om barnet har en hälsosam vikt.

Kvantitativa mätningar av BMI för barn

hobbies for kids

BMI för barn mäts och utvärderas med kvantitativa mått. Genom att använda tillväxtkurvor och standardavvikelser kan man se hur barnets BMI jämförs med genomsnittet för sin ålder och sitt kön. Ett BMI-värde under det 5:e percentilen för barnets ålder och kön anses vara undernärt, medan ett värde över det 85:e percentilen anses vara överviktigt. Ett BMI-värde över det 95:e percentilen klassificeras som fetma hos barn.

Hur skiljer sig olika BMI för barn från varandra?

Skillnaderna mellan olika BMI för barn beror på flera faktorer, inklusive barnets ålder, kön och etnisk bakgrund. Till exempel tenderar flickors BMI att vara något lägre än pojkar i barndomen, men ökar i tonåren. Föräldrar med olika etnisk bakgrund kan också se skillnader i BMI-nivåer hos sina barn. Dessa skillnader kan bero på genetiska faktorer, kostvanor och livsstil.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika BMI för barn

Under de senaste årtiondena har BMI för barn varit föremål för debatt och kritik. Vissa hälsoprofessionella har hävdat att BMI inte tar hänsyn till individuella skillnader i kroppsfett och muskelmassa, vilket kan leda till felaktiga bedömningar av barns hälsa. Andra pekar på att BMI kan vara användbart som ett grovt verktyg för att identifiera barn med övervikt eller fetma, men att det bör kompletteras med andra mätningar och bedömningar.

[BILD]Slutsats:

BMI för barn är ett viktigt verktyg för att bedöma barns hälsa och välbefinnande. Genom att jämföra barnets BMI med standardavvikelser och tillväxtkurvor kan man få en uppfattning om dessa barns viktstatus. Men det är viktigt att komma ihåg att BMI endast ger en övergripande indikation på hälsa och bör kompletteras med andra bedömningar och mätningar. Föräldrar och vårdgivare bör ta hänsyn till barnets individuella egenskaper och livsstil när de tolkar BMI-resultat.

FAQ

Finns det skillnader i BMI för barn baserat på kön och etnisk bakgrund?

Ja, det finns skillnader i BMI för barn baserat på kön och etnisk bakgrund. Till exempel kan flickors BMI vara lägre än pojkar i barndomen, men öka i tonåren. Skillnader i kostvanor, livsstil och gener kan också påverka BMI-nivåerna hos barn med olika etnisk bakgrund.

Hur jämförs BMI-värden för barn?

BMI-värden för barn och ungdomar jämförs med tillväxtkurvor baserade på ålder och kön för att bedöma om barnet är överviktigt, normalviktigt eller undernärt.

Hur räknar man ut BMI för barn?

BMI för barn räknas ut genom att dividera barnets vikt i kilogram med kvadraten av dess längd i meter.

Fler nyheter